گل آرایی

دسته گل عروس به دلیل جلوه گری خاص مورد توجه بسیار قرار میگیرد که طراحی آن میبایست با دقت و سلیقه بسیار زیاد انجام شود  این طراحی توسط گل آرا در تشریفات صحنه آرا بنا به سلیقه شما بر اساس ژورنال انجام میگیرد .