ورودی تالار و باغ

ورودی مراسم شما یکی از مهم ترین بخش های چیدمان است چرا که اولین مکانی است که مورد توجه مدعوین قرار میگیرد. خدمات مجالس و تشریفات صحنه آرا توانسته است با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارد ، ورودیه هایی با سلیقه متفاوت ایجاد نماید