شمع آرایی

شمع آرایی در مجلس برای ایجاد محیطی گرم و زیبا و کاملا انتزاعی انجام میگیرد که همراه با گل آرایی جلوه گری میکند.